Kontrwywiad gospodarczy - sangaris

Przejdź do treści

Art 55 Kodeksu cywilnego definiuje, że:


„Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.”

Dzisiaj nikogo nie dziwią na terenie przedsiębiorstw pracownicy agencji ochrony dbający o bezpieczeństwo naszych maszyn, pojazdów, nieruchomości, wyposażenia, surowców czy produktów. Ale w dobie społeczeństwa informacyjnego zapominamy, albo staramy się zaoszczędzić na ochronie niematerialnych składników naszego przedsiębiorstwa.


W krajach wysokorozwiniętych szacuje się, że składniki fizyczne stanowią jedynie mniej niż połowę wartości przedsiębiorstwa. Dlatego wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, nasileniem konkurencji i rosnącym stopniem komplikowania się relacji biznesowych, niezbędnym staje się zabezpieczenie firm przed umyślnymi bądź przypadkowymi działaniami jej pracowników lub osób trzecich mającymi na celu ujawnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa. Nieodosobnione są przypadki nielojalności pracowników wobec pracodawców, których działania doprowadziły do strat materialnych np. finansowych, zmniejszenia udziałów w rynku czy utraty kluczowych klientów.


Dlatego widząc niszę na rynku lokalnym proponujemy naszym Klientom usługi doradcze w zakresie ochrony tajemnic istotnych dla funkcjonowania firmy.


Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:


„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

Aby zapobiec ujawnieniu informacji mogących mieć negatywny wpływ na bilans ekonomiczny lub funkcjonowanie Państwa firmy oferujemy usługi polegające m.in. na szkoleniu indywidualnym i grupowym z zakresu ochrony istotnych informacji biznesowych, sporządzanie analiz zagrożeń, a także pomoc w wyborze najodpowiedniejszych narzędzi w tym zakresie. Oferta i zakres usług dopasowywany jest indywidualnie do każdego podmiotu, a wiedzę w tym zakresie przekazują osoby o niebanalnym doświadczeniu.

Ponadto świadczymy usługi prawne z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa przez pracownika. Zgodnie z art. 100 § 2 pkt. 5 kodeksu pracy „Pracownik jest obowiązany (…) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach”, natomiast art 23 przytoczonej wyżej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi, że za ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa na szkodę pracodawcy pracownik podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub pozbawieniu wolności do lat 2.


Nasza działalność oparta jest na profesjonalizmie i indywidualnym podejściu do naszych Klientów, których traktujemy jak partnerów, a w naszych kontaktach hołdujemy zasadzie dyskrecji i bezpieczeństwa.

regulamin
Wróć do spisu treści